Ασφαλιστικές Έννοιες

Ασφάλιση
Ασφαλισμένος
Συμβαλλόμενος , Λήπτης της Ασφάλισης
Aσφάλισμα
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Αντικείμενο της Ασφάλισης
Ασφάλεια
Ασφαλιστικό Ποσό
Δικαιούχος του Ασφαλίσματος
Υπασφάλιση
Υπερασφάλιση
Ασφαλιστική Αξία
Συνασφάλιση - Διπλή Ασφάλιση
Επασφάλιστρο
Διαχείριση των Κινδύνων ( Risks Management)
Ασφάλιση Μικτή
Ενιαίο Ασφάλιστρο
Ασφάλιστρο
Αυτόματη Εξόφληση Ασφαλίστρων
Δάνειο
Ποσό κάλυψης
Μεσίτης Ασφαλίσεων
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Ασφαλιστικός Υπάλληλος