Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής

Από τον Ιανουάριο του 2000 οι ιδιοκτήτες Σκαφών Αναψυχής είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για την Αστική τους Ευθύνη έναντι Τρίτων (Φ.Ε.Κ. 211/13.10.1999).

Η U.I.S. σας παρέχει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας όταν είναι στη θάλασσα ή είναι παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας, καθώς επίσης και τη νομική σας ευθύνη προς τρίτους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του σκάφους προτείνοντας σας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής, σε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης σκαφών και σε συλλόγους φίλων του σκάφους (ναυτικοί όμιλοι).

Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής της U.I.S. καλύπτεται κάθε σκάφος αναψυχής (ανεξάρτητα από την αξία του) για τα παρακάτω υποχρεωτικά όρια αποζημίωσης:

Σωματικές Βλάβες € 300.000
Υλικές Ζημίες € 150.000
Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης € 90.000.

Επιπλέον καλύπτονται:

Ιατρικά έξοδα των επιβαινόντων από ατύχημα για € 1.500 κατ’ άτομο και μέχρι € 15.000 συνολικά.
Η Αστική Ευθύνη των σκιέρ μέχρι € 15.000.

Επίσης, σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

Σωματικές Βλάβες : όριο ευθύνης 150.000 €.
Υλικές Ζημίες : όριο ευθύνης 90.000