Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Για τον κατασκευαστή εργολάβο δαπάνες και χρόνος είναι οι δύο πλέον αποφασιστικοί παράγοντες για την οικονομική επιτυχία ενός έργου.

Κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων τα απρόβλεπτα γεγονότα καιροφυλακτούν προκαλώντας συχνά σοβαρές καθυστερήσεις και αυξάνοντας το κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται: εργολάβους οικοδομών, τεχνικές εταιρείες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εκμισθωτές, μισθωτές ακόμα και οι χρηματοδότες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού.

Τι καλύπτει: Καλύπτονται ο εξοπλισμός – εφόδια του εργολάβου και υπεργολάβων, τα μηχανήματα έργων, τα υλικά οικοδομών, το ίδιο το έργο και η αστική ευθύνη προς τρίτους που έχει ο εργολάβος με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Κλοπή
 • Σεισμό
 • Έκρηξη
 • Παλιρροιακό Κύμα
 • Θεομηνίες
 • Φωτιά
 • Πλημμύρα
 • Κατακλυσμός
 • Καθιζήσεις
 • Κατολισθήσεις
 • Μετακινήσεις Εδαφών – Βράχων
 • Κατακρήμνισης
 • Ζημιές από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Αστική Ευθύνη Αλλήλων
 • Υπόγειες Καλωδιώσεις
 • Εσφαλμένοι Σχεδιασμοί

Επίσης δίδονται κατά περίπτωση λόγω ιδιαιτερότητας του κάθε έργου:

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη για πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις
 • Αστική Ευθύνη Μηχανημάτων κατά την λειτουργία τους
 • Ομαδικό προσωπικό ατύχημα